CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Thông tin chung

Đăng ngày : 31-12-2014 | chuyên mục : Thông tin chung

Thông báo sở hữu của cổ đông lớn

Ngày 31/12/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện nhận được báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn, cụ thể:

Tên cá nhân: Nguyễn Thị Toàn.

Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.100.000 cổ phiếu, tương đương 11% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.100.000 cổ phiếu, tương đương 11% vốn điều lệ.

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 26/12/2014.

 

PTIC

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn