CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Báo cáo tài chính định kỳ

Đăng ngày : 03-03-2016 | chuyên mục : Báo cáo tài chính định kỳ

Báo cáo tài chính, kết quả SXKD năm 2013

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2013

- Báo cáo tài chính đã được soát xét Quý II năm 2013

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2013

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2013

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2013

- Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

- Báo cáo tài chính Quý III năm 2013

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I/2013.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013.

Báo cáo tài chính công ty mẹ.Báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I/2013.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013.

- Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II/2013: phần 1phần 2.

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2013: phần 1phần 2.

- Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý III năm 2013

     Phần 1Phần 2 (Thuyết minh báo cáo).

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2013

    Phần 1Phần 2 (Thuyết minh báo cáo).

- Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2 năm 2013 đã được soát xét:

     Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4.

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2013 đã được soát xét:

     Phần 1Phần 2Phần 3.

- Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4.2013

Phần 1Phần 2Phần 3

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013

Phần 1Phần 2.

- Báo cáo tài chính năm 2013

Phần 1Phần 2.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

Phần 1Phần 2.

 

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn