CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 22-05-2017 | chuyên mục : Tin tức

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Tên chứng khoán                 : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

Mã chứng khoán                  : PTC.

Loại chứng khoán                : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch              : 10.000 đồng.

Sàn giao dịch                        : Hose.                                   

Ngày đăng ký cuối cùng      : ngày 05/6/2017.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện                   : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện           : Thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện            : Thông báo sau.

- Nội dung họp                      : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn