CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Đầu tư tài chính

Đăng ngày : 10-08-2015 | chuyên mục : Đầu tư tài chính

Thông báo đăng ký bổ sung chứng khoán

 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

 

Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 53/2006/GCNCP-VSD-2 ngày 04/8/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Theo đó, VSD chứng nhận cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện được đăng ký bổ sung chứng khoán kể từ ngày 04/08/2015, cụ thể:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.

- Mã chứng khoán: PTC.

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 7.999.999 cổ phiếu.

- Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 79.999.990.000 đồng.

- Tổng số chứng khoán đăng ký: 17.999.999 cổ phiếu.

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 179.999.990.000 đồng.

- Thời gian lưu ký bổ sung: bắt đầu từ ngày 07/8/2015.

* Ghi chú:

- Đối với cổ đông sở hữu chứng khoán chưa lưu ký tại ngày đăng ký cuối cùng 13/7/2015 của đợt phát hành tăng vốn cổ phần tư nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty sẽ phát hành mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới và thay thế cho các mẫu Sổ/chứng nhận sở hữu cổ phần của PTIC đã ban hành trước đó.

- Cổ đông liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính công ty để thực hiện thủ tục đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới (Ông Nguyễn Anh Tú, điện thoại: 04 38611513).

 

Trân trọng thông báo!

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn