CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Quan hệ cổ đông

Đăng ngày : 21-09-2012
Đăng ngày : 21-09-2012
Đăng ngày : 21-09-2012
Đăng ngày : 21-09-2012
PTIC tổ chức chào bán tài sản: “Máy móc thiết bị; Công trình nhà xưởng, Vật kiến trúc trên đất gắn liền với đất thuê của Nhà nước tại khu công nghiệp Ngọc Liệp - Quốc Oai - Hà Nội”