CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Thông tin chung

Đăng ngày : 21-09-2012
PTIC tổ chức chào bán tài sản: “Máy móc thiết bị; Công trình nhà xưởng, Vật kiến trúc trên đất gắn liền với đất thuê của Nhà nước tại khu công nghiệp Ngọc Liệp - Quốc Oai - Hà Nội”
Đăng ngày : 21-09-2012
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012