CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Thông tin tài chính

BCTCT Quý 2 năm 2021
Đăng ngày : 21-07-2021
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021
Đăng ngày : 20-04-2021
Báo cáo tài chính năm 2020
Đăng ngày : 31-03-2021
CBTT về loại BCTC phải công bố
Đăng ngày : 21-01-2021
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020
Đăng ngày : 20-01-2021
BCTC hợp nhất 6 tháng năm 2020
Đăng ngày : 26-08-2020
BCTC tổng hợp 6 tháng năm 2020
Đăng ngày : 26-08-2020
BCTC Hợp nhất Quý 2 năm 2020
Đăng ngày : 29-07-2020