CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 27-02-2018 | chuyên mục : Tin tức

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018

Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

Công ty trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện

- Mã chứng khoán: PTC

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2018

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện                   : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện           : Dự kiến trong tháng 04/2018

- Địa điểm thực hiện            : Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Nội dung họp                      : Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo./.