CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Lĩnh vực

Đăng ngày : 24-04-2018 | chuyên mục : Lĩnh vực

CBTT thay đổi nhân sự chủ chốt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây./.