CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Thông tin chung

Đăng ngày : 28-02-2013 | chuyên mục : Thông tin chung

Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

Giải trình kêt quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

Download tại đây.