CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Lĩnh vực

Đăng ngày : 25-10-2017 | chuyên mục : Lĩnh vực

Thông báo sáp nhập phòng ban chức năng và miễn nhiệm cán bộ

Ngày 24/10/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định một số nội dung sau:

- Quyết định số 58/QĐ-HĐQT về việc sáp nhập nguyên trạng phòng Kinh tế - Kỹ thuật vào phòng Tổ chức - Hành chính và đổi tên gọi thành Phòng Tổng hợp kể từ ngày 24/10/2017.

- Quyết định số 56/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thư ký Công ty đối với Ông Nguyễn Anh Tú kể từ ngày 24/10/2017.

Trân trọng thông báo./.