CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 02-03-2017 | chuyên mục : Tin tức

Gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2017

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (mã chứng khoán PTC) xin công bố thông tin về việc được UBCK Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 như sau:

-         Công ty phải công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời giạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC;

-         Công ty phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời gian 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC;

-         Công ty phải công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán BCTC.