CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Lĩnh vực

Đăng ngày : 21-12-2017 | chuyên mục : Lĩnh vực

CBTT về việc chuyển nhượng cổ phiếu SDY

Ngày 21/12/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện đã ban hành Nghị quyết số 494/NQ-HĐQT về việc: "Chuyển nhượng cố phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly", mã chứng khoán: SDY.

- Số lượng cổ phiếu giao dịch: 2.200.000 cp.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng thông báo./.