CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

Tin tức

Đăng ngày : 28-04-2017 | chuyên mục : Tin tức

Báo cáo tài chính, kết quả SXKD năm 2017

- Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017: 

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017: 

 

 

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2017:

- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2017:

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2017:

- Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2017:

 

- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017: